Onze statuten

Ondergetekenden, stichtende leden :

 • Grouwels Yves en Ampe Emilienne FV
 • Centre Médical Thier Mère Dieu des docteurs Letocart et Darssi SPRL
 • Medisch Huis Colin vzw (MHC vzw)
 • Docteur Jean-Jacques Van Lochem
 • Medisch huis Remmen, – Seuntjens – Lesaffer – Vesmeissen Baarle-Hertog
 • Centre Médical Rhazes ASBL
 • Centre Médical Intégré Nouvelle Ere ASBL
 • Pavillon Santé SC SPRL
 • Bockstael Medical Center

Zijn overeengekomen om een vereniging op te richten zonder winstoogmerk in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, waarbij de statuten als volgt aangenomen worden :

 • Titel I. - Benaming, maatschappelijke zetel, duur

  Art.1 –Benaming

  De vereniging heeft als maatschappelijke benaming :
  Fédération des pratiques médicales de première ligne au forfait, en français,
  Federatie van eerstelijnspraktijken met forfaitaire financiering, en néerlandais,
  Föderation der medizinischen praxen mit forfaitairer finanzierung, en allemand,
  afgekort FEPRAFO,

  Art.2  – Maatschappelijke zetel

  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgend adres.

  Thier Mère Dieu, 12
  4800 Verviers
  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgend adres.
  De maatschappelijke zetel kan op een andere locatie verplaatst worden, door eenvoudige beslissing van de algemene vergadering.

  Art.3 - alle documenten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken uitgaande van de vereniging, moeten de voormelde maatschappelijke benaming vermelden en onmiddellijk gevolgd met de vermelding « vereniging zonder winstoogmerk » of «VZW  »

  Art.4 - De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan ten alle tijden ontbonden worden door de algemene vergadering.

   

 • Titel II. - Maatschappelijk doel van de vereniging

  Art.5 – Feprafo heeft als maatschappelijk doel

  1. Het ontwikkelen en verdedigen van het forfaitair betalingssysteem van de eerste lijn in de Belgische gezondheidszorg ;
  2. Het oprichten van een federatie van forfaitaire eerstelijnspraktijken. Deze federatie dient de gemeenschappelijke belangen van deze praktijken te verdedigen, in het bijzonder bij de overheid en het RIZIV ;
  3. Het verbeteren van de kwaliteit van de medische en paramedische zorgen, zowel curatief als preventief ;
  4. Het bevorderen van de opstart, de integratie en de coördinatie van forfaitaire eerstelijnszorgen. Hiervoor komen alle samenwerkingsvormen in aanmerking : multidisciplinaire centra, huisartsengroepspraktijken, netwerkpraktijken, solopraktijken, ... ;
  5. Het bevorderen van een toegankelijke, kwaliteitsvolle en efficiënte eerstelijnsgeneeskunde ;
  6. Samen te werken met de overheid (RIZIV, ...) en alle betrokkenen (patiënten, gezondheidswerkers en hun organisaties…) aan het uitwerken van een meer efficiënte gezondheidszorg-politiek ;
  7. Het bevorderen van de wetenschappelijke, professionele en financiële uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg.

  Deze opsomming is niet limitatief. De vereniging mag steeds alle maatregelen nemen om haar rechten te vrijwaren. Zij mag alle verrichtingen stellen, commercieel, financieel, roerend of onroerend die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan haar doel en die kunnen bijdragen aan realisatie van dit doel.

 • Titel III. - De leden

  Art.6 - De vereniging is samengesteld uit werkende leden, die medische praktijken moeten zijn van forfaitaire eerstelijns verzorging, en de toegetreden die natuurlijke personen moeten zijn. Het aantal werkende leden mag niet minder zijn dan drie.

  Sectie I : Toelating van leden

  § 1. De werkende leden zijn de medische praktijken waarvan de personen die verschijnen in deze akte de vertegenwoordigers zijn en elke medische praktijk op forfaitaire basis die in deze hoedanigheid is toegelaten door de Raad van Bestuur. De procedure van toetreding is nader geregeld in het reglement van interne orde, zoals aangenomen door de algemene vergadering.
  De beslissing is soeverein en moet niet gemotiveerd worden.

  Teneinde een werkend lid te kunnen zijn, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden :

  • Instemmen met de statuten en bereid zijn om actief bij te dragen aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vereniging ;
  • Het jaarlijks lidgeld betalen, zoals vastgelegd door de Algemene vergadering.

  Deze voorwaarden kunnen aangepast en/of vervolledigd worden in het reglement van interne orde, zoals aangenomen door de Algemene vergadering.
  Elke forfaitaire medische praktijk met één of meerdere natuurlijke personen, en belast met de vertegenwoordiging in het kader van de vereniging.

  § 2. Is toegetreden lid elke fysische persoon die is toegelaten in deze hoedanigheid door de Raad van Bestuur. De beslissing is soeverein en moet niet worden gemotiveerd.

  § 3. Om een toegetreden lid te zijn, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan :

  • Instemmen met de statuten en bereid zijn om op een actieve wijze bij te dragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vereniging ;
  • Meerderjarig zijn op de dag van toetreding.

  Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden en/of vervolledigd worden in het reglement van interne orde, zoals aangenomen door de Algemene vergadering.
  De toegetreden leden hebben het recht om aanwezig te zijn tijdens de Algemene vergadering, met enkel een raadgevende stem.

  §4. De leden (werkend of toegetreden) zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging.

  Sectie II : Uitsluiting / uittreding van de leden

  §5. De werkende leden en toegetreden leden zijn vrij om zich op elk ogenblik terug te trekken uit de vereniging door het versturen van een aangetekende kennisgeving ter attentie van de voorzitter van de vereniging.

  Is van rechtswege ontslagnemend het werkend lid die, op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, het verschuldigd lidgeld niet betaald heeft ondanks ingebrekestelling.

  Tot de uittreding van een werkend lid kan enkel besloten worden door de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 van de aanwezigen of vertegenwoordigde stemmen.
  LDe uittreding van een toegetreden lid kan uitgesproken worden door de Raad van Bestuur met een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
  De procedure van uittreding is nader geregeld op het reglement van interne orde, zoals aangenomen door de algemene vergadering.

  De Raad van Bestuur kan de werkende leden schorsen wanneer deze het voorwerp uitmaken van een maatregel van uittreding, tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

  Het niet-respecteren van de statuten, het aanwezig (moet afwezig zijn) zijn zonder reden op 3 opeenvolgende Algemene vergadering, ernstige inbreuken op het reglement van interne orde, ernstige tekortkomingen, handelingen of uitspraken die de eer en de waardigheid van de vereniging in het gedrang zouden kunnen brengen, zijn handelingen die kunnen leiden tot de uitsluiting van een werkend lid of een toegetreden lid.

  §6. Het ontslagnemend lid, geschorst of uitgetreden, alsmede de schuldeisers, de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden of failliete lid hebben geen enkel recht op het sociaal fonds van de vereniging. Zij kunnen noch afschriften, noch bankuittreksels, noch terugbetaling van lidgelden, noch aanbrengen van zegels, noch een inventaris vragen of eisen.

  Sectie III : Register van werkende leden

  De vereniging moet een register bijhouden van werkende leden onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
  Alle beslissingen van toetreding, uitsluiting of uittreding van de werkende leden zijn ingeschreven in dit register door de Raad van Bestuur binnen de 30 dagen nadat de Raad van Bestuur kennis heeft gekregen van de wijzigingen die zijn tussengekomen.
  Elk werkend lid kan het register van leden raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vereniging, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene vergadering, de Raad van Bestuur, en alle boekhoudkundige stukken van de vereniging en dit op eerste schriftelijk verzoek ter attentie van de Raad van Bestuur. De leden zijn gehouden te verduidelijken tot welke documenten zij toegang wensen te hebben. De Raad van Bestuur zal een datum overeenkomen voor de documenten in te kijken met de relevante leden.

 • Titel IV. - Bijdragen

  Art.7 - De toegetreden leden zijn niet gehouden tot het betalen van de toetredingsvergoeding, noch het betalen van eender welke andere bijdrage..

  Art.8 - De werkende leden betalen een jaarlijks bijdrage waarvan het bedrag niet 1,5% zal overschrijden van hun jaarlijkse inkomsten, gerealiseerd door de forfait. Het bedrag van deze bijdrage is vastgelegd door de Algemene vergadering, die beslist met een gewone meerderheid van de aanwezigen of vertegenwoordigde stemmen. De Raad van Bestuur kan beslissen tot een bijkomende bijdrage indien de uitzonderlijke kosten dit rechtvaardigen.

 • Titel V. - Algemene vergadering

  Art.9 – De Algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de vereniging.
  De toegetreden leden zullen eveneens opgeroepen worden op de algemene vergadering. Zij mogen aan alle werkzaamheden deelnemen, alsmede aan de besluitvorming, doch enkel met een raadgevende stem.

  Art.10 – De algemene vergadering beschikt over de bevoegdheden die uitdrukkelijk zijn voorzien in de wet, in huidige statuten of het reglement van interne orde.

  Zijn voorbehouden aan haar bevoegdheid :

  1. De wijziging van de statuten ;
  2. De benoeming en ontslag van bestuurders ;
  3. De benoeming en ontslag van de rekencommissarissen en het vastleggen van hun vergoeding in het geval er een vergoeding wordt toegekend ;
  4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de rekencommissarissen, in voorkomend geval ;
  5. De goedkeuring van de budgetten en de rekeningen ;
  6. De vrijwillige ontbinding van de vereniging ;
  7. Uitsluiting van werkende leden ;
  8. De omvorming van de vereniging in de vennootschap met maatschappelijk oogmerk ;
  9. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage ;
  10. Alle hypothesen waar de statuten dit vereisen.

  Art.11 - Er moet minstens één Algemene vergadering gehouden worden per jaar dewelke zal plaatsvinden in het eerste semester.
  De vereniging kan op elk ogenblik samenkomen in een buitengewone algemene vergadering door beslissing van de Raad van Bestuur, of op verzoek van tenminste 1/5 van de werkende leden. Een dergelijk verzoek moet gericht zijn aan de Raad van Bestuur, middels aangetekende zending. De Raad van Bestuur beschikt over een periode van maximum 4 weken om deze algemene vergadering bijeen te roepen

  Art.12 – Alle leden moeten samengeroepen worden voor de Algemene vergadering door de Raad van Bestuur middels een gewone brief, email of fax verstuurd minstens 8 werkdagen voor de algemene vergadering.
  De gewone brief of de fax moeten getekend worden door de secretaris of de voorzitter namens de Raad van Bestuur. De email zal verzonden worden met ontvangstbevestiging door de secretaris of de voorzitter.

  De oproep vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering.

  De agenda van de vergadering is eveneens vermeld in de oproeping. Elk voorstel, getekend door minstens 1/5 van de werkende leden, dient toegevoegd te worden aan de agenda.

  De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten opgenomen in de agenda, behoudens wanneer alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit beslissen dat de Algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet zijn opgenomen in de agenda.

  Art.13 – Elk lid heeft het recht om de algemene vergadering bij te wonen. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde middels een geschreven volmacht, gedateerd en ondertekend. De gevolmachtigde, die geen houder mag zijn van meer dan 2 volmachten, dient noodzakelijk een werkend lid te zijn.

  Enkel de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden hebben stemrecht. Elk van hun beschikt over het aantal stemmen dat in verhouding is met het aantal ingeschreven patiënten in haar praktijk. Deze verhouding zal omschreven worden in het reglement van interne orde. De toegetreden leden beschikken enkel over een raadgevende stem maar hebben in geen enkel geval stemrecht.

  De Raad van Bestuur mag elke persoon of elke partij uitnodigen voor de Algemene vergadering in hun hoedanigheid van raadgever.

  Art.14 – De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij gebreke daaraan de vice-voorzitter en bij gebreke daaraan de oudste bestuurder.

  Art.15 – De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, de huidige statuten of het reglement van interne orde.

  De beslissing van de algemene vergadering zijn aangenomen met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens wanneer anders voorzien door de wet, de huidige statuten of het reglement van interne orde.
  In geval van staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter of de vervangende bestuurder doorslaggevend zijn.

  De blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend voor berekening van de vereiste meerderheden, voor de berekening van de gewone meerderheid of de bijzondere meerderheid.

  De toegetreden leden kunnen unaniem en schriftelijk beraadslagen over deze punten die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Bovendien, kan de algemene vergadering beraadslagen en beslissen door middel van audio of videoconferentie.


  Art.16 – De beslissingen van de Algemene vergadering zijn opgenomen in een register van notulen, getekend door minstens 1 bestuurder aanwezig tijdens de vergadering. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel alwaar alle werken en de toegetreden leden er kennis van kunnen nemen.

 • Titel VI. - Wijzigingen van de statuten

  Art.17 – De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten en herverdeling van de stemmen van elk in verhouding met het aantal vertegenwoordigde patiënten, wanneer minstens 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  Deze beslissing kunnen slechts aangenomen worden wanneer ze zijn goedgekeurd door minstens 2/3 van de uitgebrachte aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

  In elk geval, een wijziging die betrekking heeft op de doelstellingen van de vereniging kan slechts geldig goedgekeurd worden met een 4/5 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

  Als de Algemene vergadering niet rechtsgelding heeft kunnen beraadslagen, zal de Algemene vergadering een tweede maal bijeen geroepen moeten worden ten vroegste 15 dagen na de eerste bijeenkomst. Deze vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen kunnen beslissen met een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.


  Art.18 – Elke wijziging van de statuten of beslissing met betrekking tot ontbinding van de vereniging, dient neergelegd te worden, binnen na datum, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel voor publicatie in de « bijlagen bij het Belgische Staatsblad ».

 • Titel VII. - Bestuur van de vereniging

  Art.19 – Benoeming en minimum aantal bestuurders - duur van het mandaat

  De vereniging wordt bestuurd door haar Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens drie personen en maximum 12 personen, die worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering en gekozen tussen de leden of derden. Het aantal bestuurders zal steeds minder zijn dan het aantal werkende leden van de algemene vergadering.
  De duur van een mandaat wordt vastgelegd op drie jaar. Hun mandaat neemt een einde door overlijden, ontslag of herroeping van het mandaat. De bestuurders zijn herverkiesbaar. In geval een mandaat vacant wordt, kan een bestuurder ten voorlopige titel benoemd worden door de Algemene vergadering. Deze voltooit dan het mandaat van de bestuurder die zij vervangt..

  Art.20 – Ontslag
  Elke bestuurder die ontslag wil nemen dient zijn beslissing schriftelijk ter kennis te brengen van de Raad van Bestuur.

  Art.21 – Aantal bijeenkomsten
  De Raad van Bestuur komt samen wanneer zij dit nodig acht. Zij wordt samengeroepen op verzoek van minstens 2 bestuurders. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke daaraan door de oudste van de aanwezige bestuurders.

  Art.22 – Beraadslaging
  De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging. Deze bevoegdheden zijn nader omschreven in het reglement van interne orde. De Raad van Bestuur werkt als een college. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden door de wet, de statuten of het reglement van interne orde aan de Algemene vergadering, zullen uitgeoefend worden door de Raad van Bestuur.

  De Raad van Bestuur kan ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, opstellen en ondertekenen van alle akte en overeenkomsten, het openen en beheren van alle bankrekeningen, verhandelen, bezwaren, verwerven, uitwisselen en uitverkopen van alle roerende en onroerende goederen, hypothekeren, lenen, overeenkomsten sluiten met banken, aanvaarden van erfenis, subsidies, giften, verzaken aan alle rechten, de vereniging vertegenwoordigen in rechte, zowel als eiser of als verweerster. Zij kan eveneens het personeel van de vereniging benoemen en ontslaan.

  Art.23 – Bevoegdheden
  Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Ces pouvoirs sont précisés dans le règlement d’ordre intérieur. Le conseil d’administration fonctionne sur le principe du collège. Toutes les attributions qui ne sont pas expressément réservées par la loi, les statuts ou le règlement d’ordre intérieur à l’Assemblée générale seront exercées par le conseil d’administration.
  Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous les actes et contrats, ouvrir et gérer tous comptes bancaires, transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles ou immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des baux, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en demandant. Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de l’association.

  Art.24 – Samenstelling

  e Raad van Bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een schatbewaarder en een secretaris.

  Eenzelfde bestuurder kan meer dan één functie waarnemen.

  In geval de voorzitter verhinderd is, worden zijn functies waargenomen door de vice-voorzitter of bij gebreke daaraan door de oudste aanwezige bestuurder.
  De Raad van Bestuur kan op haar vergadering elke persoon uitnodigen, waarvan zij de aanwezigheid noodzakelijk acht, doch enkel ten raadgevende titel.

  Art.25 – Toevertrouwen van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur
  De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan één of meerdere personen, bestuurders of niet, individueel handelend of gezamenlijk. Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur door de Raad van Bestuur, die mee de modaliteiten zal bepalen waarbinnen zij hun bevoegdheden mogen uitoefenen, eventueel hun salaris of bepalen van honoraria.

  De bevoegdheden van het orgaan van het Dagelijks Bestuur zijn beperkt tot de handelingen van dag dagelijks bestuur van de vereniging, die het toelaten de handelingen te vervolledigen van bestuur :

  • Die de noodwendigheden van het dagdagelijks leven van de VZW niet overschrijden;
  • Die omwille van hun beperkt belang en de noodzaak om een snelle beslissing te bekomen, niet rechtvaardigen dat de Raad van Bestuur tussenkomte

  Deze bevoegdheden zijn nader geregeld in het reglement van interne orde. Wanneer de dagelijks bestuurder eveneens een functie uitoefent van bestuurder, zal het einde van het mandaat van bestuurder automatisch het einde van het mandaat van gedelegeerd bestuurder met zich meebrengen. De Raad van Bestuur kan op elk moment en zonder zich te moeten verantwoorden een einde stellen aan de uitgeoefende functie van de dagelijks bestuurder.

  Art.26 – Vertegenwoordiging
  De vennootschap kan rechtsgeldig vertegenwoordigd worden in elke handeling of in rechte door elk lid van de Raad van Bestuur of een gevolmachtigde, behoudens wanneer anders vermeld in het reglement van interne orde.
  Zij kan ondermeer de vennootschap vertegenwoordigen opzichtens elke overheid, administratie of publieke overheid, zoals ondermeer doch niet beperkt tot het ondertekenen van attesten en certificaten die worden verstrekt door ondermeer verschillende publieke overheden in sociale fiscale zaken, de vereniging vertegenwoordigen in rechte, ongeacht als eiser of als verweerster, de noodzakelijke formaliteiten ondernemen voor het neerleggen van de documenten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicaties in het Belgische Staatsblad. Het mandaat neemt automatisch een einde wanneer de persoon belast met de dagelijks bestuur zijn hoedanigheid van bestuurder verliest.

  Art.27 – Mandaat en aansprakelijkheid
  De bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging, verbinden zich in het kader van hun hoedanigheid voor geen enkele persoonlijke verbintenissen en zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

  Art.28 –. Publicaties
  De aktes met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functie van de bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur en de personen gevolmachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, binnen de maand na haar datum, met het oog op de publicatie in de « bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ».

 • Titel VIII. - Sociale fonds

  Art.29 – Het sociaal fonds wordt gevoed door de verkregen subsidies vanwege publieke of privé instanties, auteursrechten door de vereniging verrichte publicaties, aanvaarde giften en legaten en bijdragen van leden.

  Art.30 – Het budget zal jaarlijks door de schatbewaarder van de Raad van Bestuur voorgelegd worden ter goedkeuring aan de Algemene vergadering.
  De jaarrekeningen zullen worden neergelegd, onder verantwoordelijkheid van de schatbewaarder, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de maatschappelijke zetel binnen de maand die volgt op de jaarlijkse algemene vergadering.

 • TITRE IX. - Ontbinding, algemene bepalingen

  Art.31–  Reglement van interne orde
  Een reglement van interne orde zal voorgesteld worden door de Raad van Bestuur aan de Algemene vergadering. Wijzigingen aan dit reglement kunnen aangebracht worden door de Algemene vergadering met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

  Art.32–  Boekjaar
  Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en om te eindigen op 31 december van het jaar. Het eerste boekjaar begint op de dag van de ondertekening van deze akte en zal eindigen op 31 december 2014.

  Art.33–  Rekeningen en budgetten
  De vastgestelde rekening en het budget zullen jaarlijks voorgelegd worden aan de algemene vergadering ter goedkeuring door de Raad van Bestuur.

  Art.34–  Ontbinding van de vereniging
  In geval van ontbinding van de vereniging, zal de Algemene vergadering één of twee vereffenaars aanduiden, bevoegdheden bepalen en aangeven waarvoor het netto-actief aangewend kan worden. Deze aanwending zal verplicht moeten gebeuren ten voordele van een VZW, een privé stichting of publiek stichting, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een buitenlandse vereniging met een juridische persoonlijkheid dewelke een gelijkaardig doel heeft.
  Elke beslissing met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarde van een ontbinding, de benoeming en de beëindiging van de functies van de bevoegdheden van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening, alsmede de aanwending van het netto-actief zal neergelegd en gepubliceerd moeten worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zoals aangepast door de wet van 2 mei 2002.

  Art.35–  Residuaire bevoegdheden
  Al hetgeen dat niet expliciet voorzien is in huidige statuten is geregeld door de wet van 27 juni 1921, zoals aangepast door de wet van 2 mei 2002.

  De Algemene vergadering benoemt op heden als bestuurders, dewelke het mandaat aanvaarden :
  • Emilienne AMPE, domiciliée Zonhoverweg 37 à 3600 Genk
  • Véronique LETOCART, domiciliée rue du Moulin 12 à 4837 Membach
  • Sylviu BRAGA, domicilié Manderfeld 77 A à 4760 Bullange
  • Azdad EL HOSSAIN, domicilié rue Fr. Roosevelt 19 à 4102 Ougrée
  • Jean COLIN, domicilié De Bruynlaan 122 à 2610 Wilrijk
  • André NEBIE, domicilié rue du Moulin 12 à 4837 Membach
  • Reinilde SEUNTJENS, domiciliée Pastoor De Katerstraat 1, 2387 Baarle-Hertog


  De bestuurders worden benoemd in de volgende hoedanigheid :

  • Voorzitter : Emilienne AMPE
  • Ondervoorzitter : Véronique LETOCART
  • Secretaris : André NEBIE
  • Ondersecretaris : Reinilde SEUNTJENS
  • Penningmeester : Azdad EL HOSSAIN
  • Vice-penningmeester : Jean COLIN