Het ontwerp-KB is goedgekeurd in het Verzekeringscomité van 29/04/2019

 

Beste allen,

 

Op 29/04/2019 werd op het Verzekeringscomité van het RIZIV het KB van 2013 in een herziene versie goedgekeurd. Er waren 29 stemmen voor, 5 onthoudingen en 5 tegenstemmen. Met deze 29 positieve stemmen op 39 leden, is de meerderheid van 2/3 bereikt en het ontwerp-KB krijgt een gunstig advies van het Verzekeringscomité.

Daarom nemen we de ruimte om nu toe te lichten waar de wijzigingen in het nieuwe KB betrekking op zullen hebben.

Het gaat over een 4 essentiële wijzigingen.

Allereerst is er de berekeningswijze van de forfait: nu gebeurt dit op globaliteit zonder onderscheid tussen de 3 disciplines. Bedoeling is om deze middelen beter te verdelen door de onderdelen afzonderlijk te berekenen. Dit komt vooral ten goede aan de MM met een grotere zorgzwaarte. We gaan hierdoor de verschillende disciplines apart bekijken. Dit zal moeten gebeuren met bijzondere aandacht voor de specifieke overdracht van nomenclatuurregels omtrent verpleegkundige verstrekkingen en kine-verstrekkingen.

Financiering is fluctuerend. Onze medische huizen veranderen ook van populatie waardoor de jaarlijks toegewezen bedragen per discipline wijzigen. In het huidig mechanisme is de afbouw maximum 1% per jaar om, indien men overgefinancierd werd, naar het reële bedrag geven. Het nieuwe KB zal in een brug van 2 jaar een volledige correctie gaan. Dit betekent dat je het eerste jaar volgend op de ingangsdatum van het voorgestelde KB weet welk bedrag je echt zou hebben en welk bedrag je had. Tussen het verschil van beide wordt 1/3 berekend. Als je dat aftrekt van je huidig bedrag weet je ongeveer hoever je zal uitkomen. Het volgend jaar daal je met ½ van het verschil.  Dit zal wel geëvalueerd worden om grote hiaten op te vangen.

Het besluit voorziet binnen ditzelfde financiële kader over de maturiteit. Men gaat ervan uit dat een medisch huis als volwaardig wordt beschouwd vanaf 500 patiënten. Een medisch huis krijgt 30 maanden om te voorzien in 500 inschrijvingen. Gezien akkoorden voor 3 jaar worden afgesloten, is  het belangrijk om na 3 jaar aan 500 inschrijvingen te voldoen. De hefboom van 500 maakt dat nieuwe medische huizen ook snel naar hun reëel bedrag kunnen bewegen. Bij de start ontvangt elk nieuw medisch huis het gemiddelde van de verschillende medische huizen tot 9 maanden na het bereiken van de drempel van 500.

Kwaliteit van werking heeft te maken met accreditering. Zorgverstrekkers moet voldoen aan de accreditering binnen het jaar na de start in hun MM. Modaliteiten waarin dit gebeurd worden door de accrediteringscommissie bepaald.  Uiteraard is het relevant dat zorgverstrekkers voldoen aan hun individuele voorwaarden voor accreditering. In dat kader zal het activiteitenverslag moeten voldoen aan de duiding betreffende de patiëntencontacten. De commissie forfait behoudt in dit voorstel wel de mogelijkheid om zowel een sanctionerende als een opheffende mogelijkheid uit te spreken. Maar wanneer een Medisch huis niet voldoet aan de accrediteringsvoorwaarden voor een individuele zorgverstrekker, kan zowel het RIZIV als IMA het akkoord opzeggen.

Een belangrijk deel van het verhaal gaat over transparantie. In eerste instantie betekent dat elk medisch huis een rechtspersoon moet zijn, een activiteitenverslag moet indienen, en een financiëel verslag moet maken en enkele formele vereisten heeft zoals indienen van KATZ-schalen. Dit laatste is bijzonder belangrijk ikv punt 1 waar zorgzwaarte mee zal wegen en waar er duidelijkheid komt omtrent de echte kosten van oa verpleegkunde.

Elk akkoord krijgt een looptijd van 3 jaar, ingaand vanaf de 7de maand na de ingang van het KB. Als dit dus op 1/7 alsnog door de mallemolen tot op de tafel van de Koning geraakt, die er dan ook zijn handtekening moet onderzetten, alle lopende akkoorden vanaf 1/1/20 voor 3 jaar worden ingezet.

Binnen het nieuwe KB krijgt de Commissie forfait een financiële bevoegdheid. Dit betekent dat de commissie zoals alle andere organen die verantwoording moeten afleggen voor hun uitgaven ook de kans krijgt een raming van de te verwachten kosten voor te leggen. Indien overschrijdingen dan aangekondigd waren in de raming, is die verantwoording helder.

Verder bevat het KB ook enkele overgangsmaatregelen die we zullen toelichten in verschillende communicaties, op maat van elk centrum. Tevens zullen we, zodra de nieuwe tarieven voor 2019 gevalideerd zijn, individueel contact opnemen met de verschillende centra om uit te leggen wat de nieuwe regel omtrent de financiële flux concreet inhoud en wat de gevolgen zullen zijn zodat tijdig de juiste maatregelen kunnen genomen worden.

Whatsapp - uitwisselingen - échanges

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de uitwisselingen via onze whatsapp groep duidelijk weer te geven. 
Individuele vragen en antwoorden die interessant zijn voor de andere leden worden hier ook (op anonieme wijze) gedeeld.

 

Chères membres,

Via cette page nous voulons publier les échanges de notre groupe Whatsapp sur une manière lisible. Les questions individuelles et les réponse interessantes pour les autres membres seront également partagé ici sur une façon anonyme.

 

Een bewoner van een WZC - un résident d'une MRS

 

nl

fr

Filip:
een bewoner van het WZC (waarvoor wij dus geen verpleegkundige forfait krijgen) gat ikv het corona-gebeuren enkele weken bij zijn zoon wonen. Daar zou thuis dan wel thuisverpleging komen. Komt dat dan te koste van ons of gaat dit naar de mutualiteit?

Filip:
Un résident d'un MRS (pour lequel nous ne recevrons pas un forfait I) vient vivre pour quelques semaines chez son fils, vu la situation corona.
Là, on a besoin des soins infirmières à domicile. Les soins sont à charge de notre maison médicale où à la mutualité ?

Contact tracing - contactonderzoek - dépistage des contacts

 

nl

fr

Anoniem:

Hoe verloopt deze contacttracing en wat is mijn rol als arts?

Anonyme:

Comment fonctionne cette recherche de contacts et quel est mon rôle en tant que médecin?

Kan ik het GMD aanrekenen bij een vluchteling? - Peux-je facturer le DMG chez un réfugié?

 

nl

fr

anoniem:

Rekenen medische huizen het GMD aan voor asielzoekers bij OCMW's?

Wij hebben daarover nu discussie met het OCMW. Deze mensen vragen vaak een grote inspanning van de praktijk en zijn soms jaren in de praktijk. 

anonyme:

Les maisons médicales facturent-elles les GMD aux demandeurs d'asile du CPAS?

Nous en discutons actuellement avec le CPAS. Ces personnes nécessitent souvent un grand effort de la pratique et sont parfois mises en pratique pendant des années.

Best practices

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de 'best practices' bij onze medische huizen in België met jullie te delen. 

Beroepsziekte - ook voor medische huizen

De beroepsziekteregeling (wet van 3 juni 1970) is een veel gunstiger systeem dan de ziekteverzekering.

Rationeel gebruik van medische maskers

Het onverantwoord gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen brengt de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

Het RIZIV heeft, in overleg met de betrokken actoren, een totaalaanpak ontwikkeld waardoor:

1) Verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;

2) Deze diensten kunnen gefactureerd worden aan de ziekteverzekering;

3) De patiënten terugbetaald kunnen worden. 

Project Elektronische Datastroom 2020 - powerpoint congres

 5 maart 2020 te Brussel - powerpoint

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen vanaf 1 februari 2020 voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2020

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.

Snelle Covid-19 testen - Les tests rapides covid-19