Terugbetaling van Covid-prestaties - les remboursements des prestations Covid

  

  

nl

fr

Filip : Er is wat onduidelijkheid over de terugbetaling van prestaties in het kader van covid.

Wanneer een patiënt gezien wordt in een pre triage op de wachtpost (Nomenclatuur 101076) valt dit dan ten laste van ons als praktijk of is dit voor de mutualiteiten ?

De telefonische consulten zijn blijkbaar allemaal voor de mutualiteit maar voor de fysieke consulten ben ik niet zeker.


Filip : les remboursement des prestations Covid ne sont pas claire.


Quand on voit un patient dans le pré-triage du service du garde (nomenclature 101076), c’est à charge des mutualités où les Maisons Médicale ?

Les Télé-consultes sont apparemment toutes à charges des mutualités, mais je ne suis pas sûr pour les consultes physiques.


Moene : Als het Covid gerelateerd consult is, mutualiteit 

Moene : Si c’est un consult lié avec Covid, c’est à charge des mutualités. 

Maaike : De fysieke covid-zorg ook. Het riziv tracht dit helder te formuleren maar dat is volgens mij echt een contradictio in terminis.

Zowel de triageposten als de medische huizen zullen op de hoogte gebracht worden van de flow die deze getuigschriften moeten volgen.

Maar de facto zijn er nu al triageposten die ze bijhouden en toevoegen aan de verzamelstaat. Dat mag in ieder geval. Zelf indienen en dan terugvorderen is eigenlijk te veel acties. Best dus met een verontschuldiging terug naar de triagepost met de boodschap dat domus en het riziv zo snel mogelijk een heldere communicatie zullen sturen naar de kringen en de triageposten.

Alleen als je zelf in de triagepost stond als verstrekker en je eigen patient daar zag, mag de 101076 geweigerd worden. Dit zal wellicht slechts bij 1 of 2 VI’s zo zijn.

Maaike : Les soins physiques-covid aussi. L’INAMI essaie de l’expliquer clairement, mais c’est à mon avis un contradictio in terminis.

Les tris et les maisons médicales seront informés aux flux des attestations qui suivent.

A ce moment il y a déjà des tri qui gardent les attestations et les ajoutent à l’état récapitulatif.
Cela est accepté. Les introduire nous-même et puis les réclamer c’est trop complex. C’est mieux de les renvoyer vers les tris avec la message que Domus Medica et l’INAMI reviendront avec un message claire aux cercles et les tris.

Uniquement quand tu travaillait dans un tel tri comme prestataire des soins et tu as traité ton propre patient, on peut refuser le 101076. Il sera probablement le cas chez 1 ou deux OAs (mutualités). 

Mily : Alle covid gerelateerde contacten  buiten het medisch huis worden voortaan dus best geregistreerd met een covid nummer. 

Mily : Il faut mieux d’enregistrer tous les contacts liés au covid en dehors la maison médicale avec un numéro-covid.

Filip : Maar die bestaat niet he? 

Filip : ce numéro n’existe pas encore, non ?

Mily : Ik doe een nieuwe poging(😉):

Voor covid gerelateerde consulten buiten het medisch huis gebruikt men voortaan best geen 101076.

Waar dat wel gebeurd is zou men kunnen corrigeren, cfr. Maaike. 

Mily : Nouvel essai :

Pour les consultes-covid en dehors la Maison Médicale il faut mieux de ne plus utiliser le 101076.

Là où l’on a fait on peut le corriger, cf. Maaike.

Maaike: Dat klopt wel. Dus goed afspreken lokaal dat prestaties voor jullie patiënten op de verzamelstaten komt en dat je samen met hen uitkijkt naar de communicatie van het RIZIV, Domus en SSMG over wat je moet doen met de rechtzettingen.

Tot nader order mag, en dat lijkt echt de enige uitzondering, de arts van het medisch huis die ingezet is in de triagezorg wel de gepresteerde uren ontvangen volgens de lokale afspraken.

Maaike : c’est vrai. Il faut mieux de faire des accords locales que les prestations pour vos patients seront mi sur l’état récapitulatif et nous attendons ensemble la communication de l’INAMI, Domus et SSMG pour les corrections.

Jusqu’à nouvel ordre, le médecin de la maison médicale qui est mis à la disposition du tri peut recevoir les heures prestés comme convenue locale – et c’est la seule exception.

 

Programma Lentecolloquium

Kwaliteit van zorg, een uitdaging!

Whatsapp - uitwisselingen - échanges

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de uitwisselingen via onze whatsapp groep duidelijk weer te geven. 
Individuele vragen en antwoorden die interessant zijn voor de andere leden worden hier ook (op anonieme wijze) gedeeld.

 

Chères membres,

Via cette page nous voulons publier les échanges de notre groupe Whatsapp sur une manière lisible. Les questions individuelles et les réponse interessantes pour les autres membres seront également partagé ici sur une façon anonyme.

 

Een bewoner van een WZC - un résident d'une MRS

 

nl

fr

Filip:
een bewoner van het WZC (waarvoor wij dus geen verpleegkundige forfait krijgen) gat ikv het corona-gebeuren enkele weken bij zijn zoon wonen. Daar zou thuis dan wel thuisverpleging komen. Komt dat dan te koste van ons of gaat dit naar de mutualiteit?

Filip:
Un résident d'un MRS (pour lequel nous ne recevrons pas un forfait I) vient vivre pour quelques semaines chez son fils, vu la situation corona.
Là, on a besoin des soins infirmières à domicile. Les soins sont à charge de notre maison médicale où à la mutualité ?

Contact tracing - contactonderzoek - dépistage des contacts

 

nl

fr

Anoniem:

Hoe verloopt deze contacttracing en wat is mijn rol als arts?

Anonyme:

Comment fonctionne cette recherche de contacts et quel est mon rôle en tant que médecin?

Kan ik het GMD aanrekenen bij een vluchteling? - Peux-je facturer le DMG chez un réfugié?

 

nl

fr

anoniem:

Rekenen medische huizen het GMD aan voor asielzoekers bij OCMW's?

Wij hebben daarover nu discussie met het OCMW. Deze mensen vragen vaak een grote inspanning van de praktijk en zijn soms jaren in de praktijk. 

anonyme:

Les maisons médicales facturent-elles les GMD aux demandeurs d'asile du CPAS?

Nous en discutons actuellement avec le CPAS. Ces personnes nécessitent souvent un grand effort de la pratique et sont parfois mises en pratique pendant des années.

Best practices

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de 'best practices' bij onze medische huizen in België met jullie te delen. 

Beroepsziekte - ook voor medische huizen

De beroepsziekteregeling (wet van 3 juni 1970) is een veel gunstiger systeem dan de ziekteverzekering.

Rationeel gebruik van medische maskers

Het onverantwoord gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen brengt de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

Het RIZIV heeft, in overleg met de betrokken actoren, een totaalaanpak ontwikkeld waardoor:

1) Verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;

2) Deze diensten kunnen gefactureerd worden aan de ziekteverzekering;

3) De patiënten terugbetaald kunnen worden. 

Project Elektronische Datastroom 2020 - powerpoint congres

 5 maart 2020 te Brussel - powerpoint

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen vanaf 1 februari 2020 voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2020

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.