Terugbetaling technische prestaties op wachtdienst - remboursement des actes techniques effectué par les postes de garde - Anonyme, 23/04/20

 

  

nl

fr

Anoniem: 

Een vraag ivm de technische prestaties tijdens een bezoek aan de wachtpost (niet covid-gerelateerd).

De technische prestaties zitten niet vervat in het forfait.

Dat wil zeggen dat de wachtpost de raadpleging + toeslag aan het medisch huis kan factureren.

Wat doe je in dat geval wanneer men u ook de technische prestatie aanrekent? Zoals ik dit zie is dit niet ten laste van het medisch huis. Zelf doorsturen naar de mutualiteit of terugsturen naar de wachtpost met de vraag dat men dit aan de mutualiteiten dient te factureren?

Anonyme: Une question sur les actes techniques lors d'une visite au poste de garde (non liée à Covid). 

L'acte technique n'est pas incluse dans le forfait.

Cela signifie que le poste de garde peut facturer la consultation + supplément à la maison médicale.

Dans ce cas, que faites-vous si vous êtes également chargé de l'acte technique? D'après ce que je vois, cela n'est pas facturé à la maison médicale. on le transmet nous-même à la mutuelle ou doit-t-on le renvoyer au poste de garde avec la demande de le facturer aux caisses d'assurance maladie?

Feprafo: Elk medisch huis dient lokaal met de mutualiteiten afspraken te maken hierover. De technische prestaties zijn hoe dan ook niet ten laste van de medische huizen.

Er zijn medische huizen die enkel betalen wat ten laste is voor het forfait en vervolgens de factuur voor de technische prestaties doorsturen naar de mutualiteiten. 

Een ander medisch huis betaalt alles en vraagt nadien aan de mutualiteiten om de technische prestatie aan hen terug te betalen. Opgelet, soms contact de mutualiteit de patient om het rekeningnummer van de patient te vragen en het geld naar hem over te schrijven, wat niet de bedoeling is.

Elk medisch huis moet voor zichzelf de meest efficiente strategie uitwerken, rekening houdend met de lokale eigenheden.

Feprafo: Chaque maison médicale doit s'organiser avec les caisses d'assurance maladie locales. Dans tous les cas, l'acte technique n'est pas à la charge des maisons médicales.

Il y a des maisons médicales qui ne paient que ce qui est à charge du forfait, puis envoient la facture des actes techniques aux caisses d'assurance maladie. 

Une autre maison médicale paie tout et demande ensuite aux caisses d'assurance maladie de rembourser la maison médicale pour les actes technique. Attention, parfois la caisse maladie contacte le patient pour lui demander son numéro de compte et lui transférer l'argent, ce qui n'est le but.

Chaque maison médicale doit élaborer la stratégie la plus efficace pour elle-même, en tenant compte des caractéristiques locales.

 

Whatsapp - uitwisselingen - échanges

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de uitwisselingen via onze whatsapp groep duidelijk weer te geven. 
Individuele vragen en antwoorden die interessant zijn voor de andere leden worden hier ook (op anonieme wijze) gedeeld.

 

Chères membres,

Via cette page nous voulons publier les échanges de notre groupe Whatsapp sur une manière lisible. Les questions individuelles et les réponse interessantes pour les autres membres seront également partagé ici sur une façon anonyme.

 

Een bewoner van een WZC - un résident d'une MRS

 

nl

fr

Filip:
een bewoner van het WZC (waarvoor wij dus geen verpleegkundige forfait krijgen) gat ikv het corona-gebeuren enkele weken bij zijn zoon wonen. Daar zou thuis dan wel thuisverpleging komen. Komt dat dan te koste van ons of gaat dit naar de mutualiteit?

Filip:
Un résident d'un MRS (pour lequel nous ne recevrons pas un forfait I) vient vivre pour quelques semaines chez son fils, vu la situation corona.
Là, on a besoin des soins infirmières à domicile. Les soins sont à charge de notre maison médicale où à la mutualité ?

Contact tracing - contactonderzoek - dépistage des contacts

 

nl

fr

Anoniem:

Hoe verloopt deze contacttracing en wat is mijn rol als arts?

Anonyme:

Comment fonctionne cette recherche de contacts et quel est mon rôle en tant que médecin?

Kan ik het GMD aanrekenen bij een vluchteling? - Peux-je facturer le DMG chez un réfugié?

 

nl

fr

anoniem:

Rekenen medische huizen het GMD aan voor asielzoekers bij OCMW's?

Wij hebben daarover nu discussie met het OCMW. Deze mensen vragen vaak een grote inspanning van de praktijk en zijn soms jaren in de praktijk. 

anonyme:

Les maisons médicales facturent-elles les GMD aux demandeurs d'asile du CPAS?

Nous en discutons actuellement avec le CPAS. Ces personnes nécessitent souvent un grand effort de la pratique et sont parfois mises en pratique pendant des années.

Best practices

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de 'best practices' bij onze medische huizen in België met jullie te delen. 

Beroepsziekte - ook voor medische huizen

De beroepsziekteregeling (wet van 3 juni 1970) is een veel gunstiger systeem dan de ziekteverzekering.

Rationeel gebruik van medische maskers

Het onverantwoord gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen brengt de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

Het RIZIV heeft, in overleg met de betrokken actoren, een totaalaanpak ontwikkeld waardoor:

1) Verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;

2) Deze diensten kunnen gefactureerd worden aan de ziekteverzekering;

3) De patiënten terugbetaald kunnen worden. 

Project Elektronische Datastroom 2020 - powerpoint congres

 5 maart 2020 te Brussel - powerpoint

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen vanaf 1 februari 2020 voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2020

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.

Snelle Covid-19 testen - Les tests rapides covid-19