Contact tracing - contactonderzoek - dépistage des contacts

 

nl

fr

Anoniem:

Hoe verloopt deze contacttracing en wat is mijn rol als arts?

Anonyme:

Comment fonctionne cette recherche de contacts et quel est mon rôle en tant que médecin?

  

De contact tracing of het contactonderzoek maakt deel uit van de exit-strategie voor het afbouwen van de lockdown.
Om dit te kunnen opstarten heeft de Federale Overheid het Koninklijk Besluit nr. 18 van 4 mei 2020, de Vlaamse  regering het decreet van 8 mei 2020 en de Waalse overheid het decreet van 5 mei 2020 uitgevaardigd.

Kern van het verhaal
-er wordt een databank opgericht bij Sciensano;
-de huisartsen moeten informatie via eHealth overmaken aan deze databank;
-Er wordt een contactcentrum opgericht dat contact opneemt met de mogelijks besmette personen zodat deze in thuisisolatie kunnen blijven.


Overdracht van beschermde gezondheidsinformatie
Deze informatie wordt beschermd door het beroepsgeheim (art. 458 Sw.) en door de GDPR. Het KB en de decreten hebben een kader geschapen waarbij de arts deze informatie op een legale manier kan doorgeven via electronische weg aan de databank. De medewerkers van sciensano en het contactcentrum worden ook onderworpen aan het beroepsgeheim van art. 458 van het Strafwetboek. De gegevens worden op deze wijze overgedragen en opgeslagen conform de GDPR.

Procedure voor huisartsen in het geval van een mogelijke COVID-19 besmetting
Via deze link vinden jullie de procedure terug die door Sciensano is uitgewerkt geworden op 8 mei 2020. Dit betreft pagina 3 tot 5. De meeste softwareleveranciers hebben in tussentijd hiervoor een module ontwikkeld.

Le dépistage des contacts fait partie de la stratégie pour quitter le confinement.
Pour cela, le gouvernement fédéral a adopté l'AR n° 18 du 4 mai 2020, le gouvernement Wallon a adopté le décrèt du 5 mai 2020 et le gouvernement Flammand a adopté le décrèt du 8 mai 2020.L'essentiel de l'histoire
-On a créé une base de données auprès de Sciensano ;
-Les médecins généralistes fourniront l'information via eHealth ;
-On a créé des centres de contact qui prendront contact avec les personnes qui peuvent être infectés pour qu'ils puissent rester chez eux en isolement.


La transmission d'informations protégée
Ces informations sont protégées par le secret professionel (art. 458 C.P.) et par le RGPD. L'arrêté royal et les décrèts ont créé un cadre où le médecin généraliste peut transmettre ces informations légalement par voie électronique à la base de données. Les collaborateurs de Sciensano et les centres de contact seront également soumis au secret professionel de l'art. 458 du Code Pénal. Les données seront transmises conforme au RGPD.


La procédure pour les médecins généralistes en cas de suspicion de maladie covid-19
Via ce lien vous retrouvez la procédure de Sciensano du 8 mai 2020. Il s'agit de la page 3 jusqu'à la 5. La plupart des fourniseurs ont entretemps créé un module dans les logiciels.

 

Programma Lentecolloquium

Kwaliteit van zorg, een uitdaging!

Whatsapp - uitwisselingen - échanges

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de uitwisselingen via onze whatsapp groep duidelijk weer te geven. 
Individuele vragen en antwoorden die interessant zijn voor de andere leden worden hier ook (op anonieme wijze) gedeeld.

 

Chères membres,

Via cette page nous voulons publier les échanges de notre groupe Whatsapp sur une manière lisible. Les questions individuelles et les réponse interessantes pour les autres membres seront également partagé ici sur une façon anonyme.

 

Een bewoner van een WZC - un résident d'une MRS

 

nl

fr

Filip:
een bewoner van het WZC (waarvoor wij dus geen verpleegkundige forfait krijgen) gat ikv het corona-gebeuren enkele weken bij zijn zoon wonen. Daar zou thuis dan wel thuisverpleging komen. Komt dat dan te koste van ons of gaat dit naar de mutualiteit?

Filip:
Un résident d'un MRS (pour lequel nous ne recevrons pas un forfait I) vient vivre pour quelques semaines chez son fils, vu la situation corona.
Là, on a besoin des soins infirmières à domicile. Les soins sont à charge de notre maison médicale où à la mutualité ?

Contact tracing - contactonderzoek - dépistage des contacts

 

nl

fr

Anoniem:

Hoe verloopt deze contacttracing en wat is mijn rol als arts?

Anonyme:

Comment fonctionne cette recherche de contacts et quel est mon rôle en tant que médecin?

Kan ik het GMD aanrekenen bij een vluchteling? - Peux-je facturer le DMG chez un réfugié?

 

nl

fr

anoniem:

Rekenen medische huizen het GMD aan voor asielzoekers bij OCMW's?

Wij hebben daarover nu discussie met het OCMW. Deze mensen vragen vaak een grote inspanning van de praktijk en zijn soms jaren in de praktijk. 

anonyme:

Les maisons médicales facturent-elles les GMD aux demandeurs d'asile du CPAS?

Nous en discutons actuellement avec le CPAS. Ces personnes nécessitent souvent un grand effort de la pratique et sont parfois mises en pratique pendant des années.

Best practices

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de 'best practices' bij onze medische huizen in België met jullie te delen. 

Beroepsziekte - ook voor medische huizen

De beroepsziekteregeling (wet van 3 juni 1970) is een veel gunstiger systeem dan de ziekteverzekering.

Rationeel gebruik van medische maskers

Het onverantwoord gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen brengt de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

Het RIZIV heeft, in overleg met de betrokken actoren, een totaalaanpak ontwikkeld waardoor:

1) Verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;

2) Deze diensten kunnen gefactureerd worden aan de ziekteverzekering;

3) De patiënten terugbetaald kunnen worden. 

Project Elektronische Datastroom 2020 - powerpoint congres

 5 maart 2020 te Brussel - powerpoint

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen vanaf 1 februari 2020 voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2020

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.