Een bewoner van een WZC - un résident d'une MRS

 

nl

fr

Filip:
een bewoner van het WZC (waarvoor wij dus geen verpleegkundige forfait krijgen) gat ikv het corona-gebeuren enkele weken bij zijn zoon wonen. Daar zou thuis dan wel thuisverpleging komen. Komt dat dan te koste van ons of gaat dit naar de mutualiteit?

Filip:
Un résident d'un MRS (pour lequel nous ne recevrons pas un forfait I) vient vivre pour quelques semaines chez son fils, vu la situation corona.
Là, on a besoin des soins infirmières à domicile. Les soins sont à charge de notre maison médicale où à la mutualité ?

  

Maaike:

Filip, alles staat of valt met het woonzorgcentrum. Als die patient daar niet ‘uitgeschreven’ wordt voor de periode dat er een tijdelijke andere verblijfplaats is, is geen enkele thuisverpleging vergoedbaar. Er is immers een instantie in de eerste lijn, het WZC, dat die vergoeding trekt. De kans is ook groot dat die uitschrijving niet gebeurde. Dat zou immers een lege kamer zijn in de administratie van het WZC die ze door de Corona-maatregelen maar moeilijke kunnen vullen. Ze moeten de kamer ook leeg houden tot de resident terug keert. Als de patient naar de tweede lijn gaat, trekt het wzc ook geen verpleegkundig forfait

Maaike:

Filip, tout dépend du MRS. Si le patient n’est pas désinscrit là-bas pour la période où il se trouve à une autre adresse, il n’y a aucun soins I à domicile remboursable.
Car, il y a une organisation de première ligne, le MRS, qui touche une indemnisation. Il est fort probable que le patient n’est pas désinscrit dans le MRS, car cela impliquera une chambre vide pour l’administration qui ne peut pas être remplit facile à cause des mesures liés à la corona. La chambre doit aussi rester vide jusqu’au le résident revient. Si le résident part vers la deuxième ligne, le MRS ne touche pas un forfait I non plus.

Filip:

Hey Maaike, de bewoner wordt inderdaad niet uitgeschreven maar wordt wel geregistreerd als afwezig ikv een zorgverlof of iets dergelijks. Suggesties? Mutualiteit heeft de terugbetaling van de thuisverpleging geweigerd voor de laatste dagen van april.

Filip :

Hey Maaike, le résident n'est en effet pas radié, mais est enregistré comme absent en raison d'un congé de soins ou quelque chose de similaire. Des suggestions ? La mutualité a refusé de rembourser les soins à domicile pour les derniers jours d'avril.

Maaike: 

Omdat ze dus opgenomen is en dat eigenlijk niet kan. Eigenlijk is het rusthuis nu een beetje het medisch huis of de ziekenkas die daar dus wel ‘iets’ voor getrokken hebben en nu de kost moeten opnemen. Ik zou dit heel specifiek (met naam en rijksregisternummer) doorgeven aan één van de grote namen van de ziekenkas. Bezorg het me maar via mail of zo.

 Maaike :

Parce qu'il est enregistré et que ce n'est pas possible. En fait, le MRS est maintenant en quelque sorte une maison médicale ou une mutualité, ce qui a donc reçu « quelque chose » pour cela et qui doit maintenant en assumer le coût. Je transmettrais cela très précisément (avec nom et numéro de registre national) à l'un des grands noms de la mutualité. Envoyez-le-moi par mail 

Moene: 

@filip : krijg je dan voor die dame altijd alleen de med forfait?

 Moene :

Tu reçois pour ce patient toujours uniquement le forfait M ?

Maaike:

Dat is een Rvt-patiente dus daar krijg je nooit een vpk-forfait voor

Maaike :

Il s'agit d'un patient d'un MRS donc tu ne reçois jamais le forfait I dans ce cas.

Feprafo:

Een partiële inschrijving van een rechthebbende (t.t.z. een inschrijving voor het door het medisch huis aangeboden verstrekkingenpakket minus kinesitherapeutische en/of verpleegkundige zorg) is enkel toegestaan indien de rechthebbende is opgenomen in een zorgstructuur waar de kinesitherapeutische en/of verpleegkundige zorg reeds ten laste wordt genomen door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.Ter informatie hieronder een overzichtstabel die voor de verschillende zorgstructuren aangeeft of de kinesitherapeutische en/of verpleegkundige zorg al of niet door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging wordt ten laste genomen.

Structuur Verpleegkunde Kinesitherapie
-RVT ja ja
-ROB ja neen(*)
-PVT ja ja
-CDV ja ja
-Beschut wonen neen neen

 (*) Er bestaan vaak specifieke overeenkomsten
In dat geval, een door een verantwoordelijke van de zorgstructuur getekend document
is overgemaakt aan de verzekeringsinstelling.

Feprafo:

Une inscription partielle d’un bénéficiaire (c’est-à-dire une inscription au paquet de prestations prévu par la maison médicale moins les prestations de kinésithérapie et/ou les soins infirmiers) n’est autorisée que dans le cas où le bénéficiaire est admis dans une structure de soins où les prestations de kinésithérapie et/ou les soins infirmiers sont déjà pris en charge par l’assurance soins de santé obligatoire (cf. circulaire Maisons Médicales n°1 et circulaire OA n° 2005/38-395/238). Le tableau récapitulatif reproduit ci-dessous à titre d’information, indique pour les différentes structures de soins si les prestations de kinésithérapie et/ou les soins infirmiers sont pris en charge ou non par l’assurance soins de santé obligatoire.

Structure Soins infirmiers Kinésithérapie
-MRS oui oui
-MRPA oui non(*)
-MSP oui oui
-CSJ oui oui
-Habitation protégée non non

(*) Il existe souvent des conventions particulières
Dans ce cas, un document signé par un responsable de la structure de soins est transmis à l’organisme assureur.

 

 

Whatsapp - uitwisselingen - échanges

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de uitwisselingen via onze whatsapp groep duidelijk weer te geven. 
Individuele vragen en antwoorden die interessant zijn voor de andere leden worden hier ook (op anonieme wijze) gedeeld.

 

Chères membres,

Via cette page nous voulons publier les échanges de notre groupe Whatsapp sur une manière lisible. Les questions individuelles et les réponse interessantes pour les autres membres seront également partagé ici sur une façon anonyme.

 

Een bewoner van een WZC - un résident d'une MRS

 

nl

fr

Filip:
een bewoner van het WZC (waarvoor wij dus geen verpleegkundige forfait krijgen) gat ikv het corona-gebeuren enkele weken bij zijn zoon wonen. Daar zou thuis dan wel thuisverpleging komen. Komt dat dan te koste van ons of gaat dit naar de mutualiteit?

Filip:
Un résident d'un MRS (pour lequel nous ne recevrons pas un forfait I) vient vivre pour quelques semaines chez son fils, vu la situation corona.
Là, on a besoin des soins infirmières à domicile. Les soins sont à charge de notre maison médicale où à la mutualité ?

Contact tracing - contactonderzoek - dépistage des contacts

 

nl

fr

Anoniem:

Hoe verloopt deze contacttracing en wat is mijn rol als arts?

Anonyme:

Comment fonctionne cette recherche de contacts et quel est mon rôle en tant que médecin?

Kan ik het GMD aanrekenen bij een vluchteling? - Peux-je facturer le DMG chez un réfugié?

 

nl

fr

anoniem:

Rekenen medische huizen het GMD aan voor asielzoekers bij OCMW's?

Wij hebben daarover nu discussie met het OCMW. Deze mensen vragen vaak een grote inspanning van de praktijk en zijn soms jaren in de praktijk. 

anonyme:

Les maisons médicales facturent-elles les GMD aux demandeurs d'asile du CPAS?

Nous en discutons actuellement avec le CPAS. Ces personnes nécessitent souvent un grand effort de la pratique et sont parfois mises en pratique pendant des années.

Best practices

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de 'best practices' bij onze medische huizen in België met jullie te delen. 

Beroepsziekte - ook voor medische huizen

De beroepsziekteregeling (wet van 3 juni 1970) is een veel gunstiger systeem dan de ziekteverzekering.

Rationeel gebruik van medische maskers

Het onverantwoord gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen brengt de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

Het RIZIV heeft, in overleg met de betrokken actoren, een totaalaanpak ontwikkeld waardoor:

1) Verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;

2) Deze diensten kunnen gefactureerd worden aan de ziekteverzekering;

3) De patiënten terugbetaald kunnen worden. 

Project Elektronische Datastroom 2020 - powerpoint congres

 5 maart 2020 te Brussel - powerpoint

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen vanaf 1 februari 2020 voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2020

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.

Snelle Covid-19 testen - Les tests rapides covid-19