Rationeel gebruik van medische maskers

Het onverantwoord gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen brengt de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

Deze instructies hebben als doel het rationeel gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen te bevorderen.

 

1. Beheer van de maskers en andere beschermingsmiddelen
   
In zorginstellingen en in groepspraktijken moeten de maskers en andere beschermingsmiddelen door één centrale instantie worden beheerd en mogen niet vrij verkrijgbaar zijn binnen deze structuren. Daarom moet in het algemeen:

 • Herinnerd worden aan de algemene (standaard)voorzorgsmaatregelen inzake hygiëne;
 • Ervoor gezorgd worden dat de zorgverstrekkers (en het verzorgend personeel) correct en volledig geïnformeerd worden omtrent het COVID-19 en het juiste gebruik van de maskers en andere beschermingsmiddelen;
 • Verboden worden dat het personeel dat niet betrokken is bij de verzorging van patiënten routinematig medische maskers draagt (bv. administratief personeel, technisch personeel, laboratoriumpersoneel, personeel van de onthaalbalie dat geen rechtstreeks contact heeft met patiënten, enz.).

 

2. Algemene beslissingen inzake de verderzetting van het systeem van zorgverstrekking

Voor de ambulante en/of privépraktijken werd op de Risk Management Group van 18 maart beslist dat zij eveneens al hun electieve activiteit moesten stopzetten, behalve voor wat betreft essentiële preventieve maatregelen, m.n. inzake vaccinatie voor baby’s van minder dan 15 maanden en neonatale screening.
Deze algemene regulatie is vanzelfsprekend van groot belang in het licht van het rationeel gebruik van de maskers. Maskers, of andere beschermingsmiddelen mogen enkel voor de niet-electieve zorg worden ingezet. 

 

3. Gebruik van maskers

De maskers bieden twee soorten bescherming : bescherming van de patiënt en bescherming van de zorgverlener.

 

3.1. Chirurgische maskers:

Het chirurgisch masker dat de gebruiker ervan moet beschermen bij de verzorging en medische handelingen, mag door de zorgverstrekker (en het verzorgend personeel) worden gebruikt in de
extramurale zorgsetting:

 • bij contact met patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 in de triagecentra,
 • bij contact met patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 voor alle eerstelijnszorgen of thuiszorg,
 • bij geïsoleerde patiënten met een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 in residentiële collectiviteiten zoals woon- en zorgcentra, revalidatiecentra en gevangenissen, enz.,
 • alle transport van patiënten met uitzondering van transport van mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten via daarvoor voorzien transport (in dit geval wordt FFP2 gebruikt),
 • bij handelingen van het personeel van mortuaria en begrafenisondernemers bij overlijden van een mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënt.

 
Alhoewel het chirurgische masker normaal gezien voor éénmalig gebruik is bestemd, mag het, in de huidige omstandigheden, door de zorgverstrekker (en het verzorgend personeel) worden gebruikt onder volgende uitzonderlijke voorwaarden:

 • gedurende 8 uren, ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan, 
 • mag dus met dat doel bijgehouden worden (gedragen rond de hals) maar nooit in de zak,
 • mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bv. in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak),
 • mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden,
 • moet onmiddellijk verwijderd worden zodra er macroscopisch zichtbare vlekken op zijn.

Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk.
Deze uitzonderingsmaatregelen rond chirurgische maskers worden opgeheven zodra de epidemiefase rond het COVID-19 afloopt.


De volledige communicatie over het betreffende advies van de hoge Gezondheidsraad vindt u terug via deze link.

Programma Lentecolloquium

Kwaliteit van zorg, een uitdaging!

Whatsapp - uitwisselingen - échanges

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de uitwisselingen via onze whatsapp groep duidelijk weer te geven. 
Individuele vragen en antwoorden die interessant zijn voor de andere leden worden hier ook (op anonieme wijze) gedeeld.

 

Chères membres,

Via cette page nous voulons publier les échanges de notre groupe Whatsapp sur une manière lisible. Les questions individuelles et les réponse interessantes pour les autres membres seront également partagé ici sur une façon anonyme.

 

Een bewoner van een WZC - un résident d'une MRS

 

nl

fr

Filip:
een bewoner van het WZC (waarvoor wij dus geen verpleegkundige forfait krijgen) gat ikv het corona-gebeuren enkele weken bij zijn zoon wonen. Daar zou thuis dan wel thuisverpleging komen. Komt dat dan te koste van ons of gaat dit naar de mutualiteit?

Filip:
Un résident d'un MRS (pour lequel nous ne recevrons pas un forfait I) vient vivre pour quelques semaines chez son fils, vu la situation corona.
Là, on a besoin des soins infirmières à domicile. Les soins sont à charge de notre maison médicale où à la mutualité ?

Contact tracing - contactonderzoek - dépistage des contacts

 

nl

fr

Anoniem:

Hoe verloopt deze contacttracing en wat is mijn rol als arts?

Anonyme:

Comment fonctionne cette recherche de contacts et quel est mon rôle en tant que médecin?

Kan ik het GMD aanrekenen bij een vluchteling? - Peux-je facturer le DMG chez un réfugié?

 

nl

fr

anoniem:

Rekenen medische huizen het GMD aan voor asielzoekers bij OCMW's?

Wij hebben daarover nu discussie met het OCMW. Deze mensen vragen vaak een grote inspanning van de praktijk en zijn soms jaren in de praktijk. 

anonyme:

Les maisons médicales facturent-elles les GMD aux demandeurs d'asile du CPAS?

Nous en discutons actuellement avec le CPAS. Ces personnes nécessitent souvent un grand effort de la pratique et sont parfois mises en pratique pendant des années.

Best practices

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de 'best practices' bij onze medische huizen in België met jullie te delen. 

Beroepsziekte - ook voor medische huizen

De beroepsziekteregeling (wet van 3 juni 1970) is een veel gunstiger systeem dan de ziekteverzekering.

Rationeel gebruik van medische maskers

Het onverantwoord gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen brengt de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

Het RIZIV heeft, in overleg met de betrokken actoren, een totaalaanpak ontwikkeld waardoor:

1) Verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;

2) Deze diensten kunnen gefactureerd worden aan de ziekteverzekering;

3) De patiënten terugbetaald kunnen worden. 

Project Elektronische Datastroom 2020 - powerpoint congres

 5 maart 2020 te Brussel - powerpoint

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen vanaf 1 februari 2020 voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2020

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.