Snelle Covid-19 testen - Les tests rapides covid-19

 

  

Fr

Nl

Faris: Bonjour.

J’espère que tout le monde se porte bien en cette pandémie.

Des tests rapides covid-19 en provenance de Liège seront déployés dans toute la belgique.

Est-ce que nous savons comment ils seront distribués ?

Est-ce que les MM peuvent s’en procurer et si oui dans quelles mesures?

Car nous allons sans doute vers un déconfinnement progressive d’ici peu et ce serait, peut-être, le moment d’anticiper et de pouvoir se procurer des tests ou pouvoir faire des test sero en laboratoire chez des cas suspects que nous serons amenés à consulter ou pour notre personnel.

Cela nous permettrait d’isoler ces cas confirmés et d’agir efficacement en première ligne.

Même si les chiffres baissent nous ne sommes pas à l’abri.

Nous drainons quand même pas mal de patients en première ligne en tant que MM.

les homes vont en recevoir pour permettre de tester tout le monde.

Est-ce que les MM sont concernées aussi?

Quelqu’un a-t-il une idee?

Merci à tous.

Faris K.

Faris: Hallo,

Ik hoop dat het goed met jullie gaat in deze pandemie.

De snelle Covid-19 testen vanuit Luik worden verspreid in heel België.

Is het reeds duidelijk hoe deze verdeeld zullen worden?

Zullen de MH deze ook mogen gebruiken, en zo ja, op welke manier?

We gaan waarschijnlijk naar progressieve vermindering van de lockdown de komende tijd.

Het is misschien het moment om hierop te anticiperen en om deze testen te bekomen of om sero-testen te kunnen uitvoeren in de labo's bij verdachte situaties of voor onze werknemers.

Dat zou ons toelaten om bevestigde covid patiënten te isoleren en efficiënt te kunnen reageren in de eerstelijnszorg.

Hoewel de cijfers dalen zijn we nog niet uit de gevarenzone.

Wij verzorgen als medische huizen een serieuze groep van patiënten in de eerste lijn.

De woonzorgcentra zullen testen ontvangen om iedereen te testen. Zullen de Medische Huizen dit ook kunnen?

Wie weet hier meer over?

Dank aan iedereen,

Faris K.

Moene : Cher Faris,

Les tests seros ne sont pas encore validés. Attention pour « fake news ». Il y a plusieurs testes dispo qui ne sont pas valables. On nous conseille de ne pas encore utiliser ces tests.

Moene: Beste Faris,

De serologische testen zijn nog niet gevalideerd. Let op voor fake news. Er zijn verschillende testen op de markt die niet deugen.  Advies is om deze nog niet in de praktijk te gebruiken.

Faris: Non je n’ai rien regardé sur internet.

Ce sont les infos officielles qui en ont parlé et les homes en ont reçu.

Merci pour vos réponses

Merci Joris pour la traduction

Courage

Faris: Neen, ik heb niks bekeken op het internet.

Het betreft officiële informatie die de woonzorgcentra ontvangen hebben.

Bedankt voor de antwoorden.

Bedankt Joris voor de vertaling (->graag gedaan/ avec plaisir !)

Goede moed,

Moene:  À l'heure actuel les tests seros seront effectué par les centres de recherche pour toute la population de manière anonyme.

Moene:  Op dit moment worden de serologische testen anoniem door research centra uitgevoerd op populatie niveau.

Faris: Merci pour vos réponses

Merci Joris pour la traduction

Une belle journée

Faris

Faris: Bedankt voor uw antwoorden

Bedankt Joris om deze te vertalen.

Prettige dag,

Faris

 

Whatsapp - uitwisselingen - échanges

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de uitwisselingen via onze whatsapp groep duidelijk weer te geven. 
Individuele vragen en antwoorden die interessant zijn voor de andere leden worden hier ook (op anonieme wijze) gedeeld.

 

Chères membres,

Via cette page nous voulons publier les échanges de notre groupe Whatsapp sur une manière lisible. Les questions individuelles et les réponse interessantes pour les autres membres seront également partagé ici sur une façon anonyme.

 

Een bewoner van een WZC - un résident d'une MRS

 

nl

fr

Filip:
een bewoner van het WZC (waarvoor wij dus geen verpleegkundige forfait krijgen) gat ikv het corona-gebeuren enkele weken bij zijn zoon wonen. Daar zou thuis dan wel thuisverpleging komen. Komt dat dan te koste van ons of gaat dit naar de mutualiteit?

Filip:
Un résident d'un MRS (pour lequel nous ne recevrons pas un forfait I) vient vivre pour quelques semaines chez son fils, vu la situation corona.
Là, on a besoin des soins infirmières à domicile. Les soins sont à charge de notre maison médicale où à la mutualité ?

Contact tracing - contactonderzoek - dépistage des contacts

 

nl

fr

Anoniem:

Hoe verloopt deze contacttracing en wat is mijn rol als arts?

Anonyme:

Comment fonctionne cette recherche de contacts et quel est mon rôle en tant que médecin?

Kan ik het GMD aanrekenen bij een vluchteling? - Peux-je facturer le DMG chez un réfugié?

 

nl

fr

anoniem:

Rekenen medische huizen het GMD aan voor asielzoekers bij OCMW's?

Wij hebben daarover nu discussie met het OCMW. Deze mensen vragen vaak een grote inspanning van de praktijk en zijn soms jaren in de praktijk. 

anonyme:

Les maisons médicales facturent-elles les GMD aux demandeurs d'asile du CPAS?

Nous en discutons actuellement avec le CPAS. Ces personnes nécessitent souvent un grand effort de la pratique et sont parfois mises en pratique pendant des années.

Best practices

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de 'best practices' bij onze medische huizen in België met jullie te delen. 

Beroepsziekte - ook voor medische huizen

De beroepsziekteregeling (wet van 3 juni 1970) is een veel gunstiger systeem dan de ziekteverzekering.

Rationeel gebruik van medische maskers

Het onverantwoord gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen brengt de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

Het RIZIV heeft, in overleg met de betrokken actoren, een totaalaanpak ontwikkeld waardoor:

1) Verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;

2) Deze diensten kunnen gefactureerd worden aan de ziekteverzekering;

3) De patiënten terugbetaald kunnen worden. 

Project Elektronische Datastroom 2020 - powerpoint congres

 5 maart 2020 te Brussel - powerpoint

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen vanaf 1 februari 2020 voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2020

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.

Snelle Covid-19 testen - Les tests rapides covid-19