Kan ik het GMD aanrekenen bij een vluchteling? - Peux-je facturer le DMG chez un réfugié?

 

nl

fr

anoniem:

Rekenen medische huizen het GMD aan voor asielzoekers bij OCMW's?

Wij hebben daarover nu discussie met het OCMW. Deze mensen vragen vaak een grote inspanning van de praktijk en zijn soms jaren in de praktijk. 

anonyme:

Les maisons médicales facturent-elles les GMD aux demandeurs d'asile du CPAS?

Nous en discutons actuellement avec le CPAS. Ces personnes nécessitent souvent un grand effort de la pratique et sont parfois mises en pratique pendant des années.

  

Alles hangt er een beetje van af wat de concrete situatie/statuut is van de “asielzoeker”.

 Het OCMW is enkel bevoegd om dringende medische hulp voor een illegaal terug te betalen (de asielzoekers zijn niet illegaal). Het OCMW is juridisch gezien enkel bevoegd voor die éne keer dat een illégaal die op dat ogenblik op het grondgebied van het ocmw verblijft medische hulp ontvangt. Dit is van korte duur en éénmalig, dus in die optiek begrijp ik dat er OCMW’s zijn die dit niet ten laste willen nemen (elk OCMW kan hier zelf een beslissing over nemen). Goed onderhandelen met het OCMW is dus belangrijk.

De POD (orgaan dat alle gemaakte kosten terugbetaalt aan het OCMW) heeft bevestigd dat de kosten voor het GMD terug worden betaald indien de patient steeds bij dezelfde arts komt. Dit kun je gebruiken bij de onderhandeling met het OCMW.

Het OCMW moet in het sociaal verslag enkel noteren dat de illegale steunvrager steeds bij dezelfde arts zal gaan, en dan worden zij hiervoor vergoed. Opgelet, het blijft steeds de beslissing van het lokale OCMW om dit al dan niet terug te betalen, maar met dit antwoord van de POD denk ik dat ze wel akkoord zullen gaan.

Een persoon die een asielverzoek heeft ingediend bij de dienst vreemdelingenzaken krijgt een tijdelijk verblijfsrecht en vanaf aanvraag tot einde van de procedure (antwoord ja je mag blijven of neen je moet teruggaan) is deze persoon ten laste van Fedasiel. Het OCMW is hier niet verantwoordelijk voor. Meestal heeft fedasiel zijn eigen artsen en zal zo’n persoon enkel in noodsituaties bij jou langskomen.

Opgelet, want via het LOI (lokaal opvanginitiatief) van de gemeenten (onder beheer van het ocmw) kan het lijken dat een asielzoeker ten laste is van het OCMW omdat hij in een woning van het OCMW verblijft en begeleiding krijgt van het OCMW, maar ook bij deze asielzoekers is fedasiel verantwoordelijk voor de medische kosten.

Vanaf de asielzoeker een positief antwoord van de dienst vreemdelingenzaken heeft ontvangen, kan hij worden ingeschreven bij de mutualiteit en kan hij zich gewoon inschrijven bij het medisch huis en speelt dit niet meer.

Tout dépend un peu de la situation / du statut réel du «demandeur d'asile».


Le CPAS n'est autorisé qu'à rembourser l'assistance médicale urgente pour une personne illégale (les demandeurs d'asile ne le sont pas). D'un point de vue juridique, le CPAS n'est compétent que pour la seule fois où une personne illégale, résidant sur le territoire du CPAS, reçoit une assistance médicale à ce moment-là. Ceci est de courte durée et ponctuel, donc je comprends qu'il y a des CPAS qui ne veulent pas prendre le DMG à charge (chaque CPAS peut prendre sa propre décision). Il est donc important de bien négocier avec le CPAS.

Le SPP (organisme qui rembourse tous les frais encourus par le CPAS) a confirmé que les frais du DMG seront remboursés si le patient vient toujours chez le même médecin. Vous pouvez l'utiliser lors de la négociation avec le CPAS.

Le CPAS n'a qu'à noter dans le rapport social que le demandeur illégal ira toujours chez le même médecin, et il sera remboursé pour cela via le SPP. Veuillez noter que c'est toujours la décision du CPAS local de rembourser cela ou non, mais avec cette réponse du POD, je pense qu'ils seront d'accord.

Une personne qui a déposé une demande d'asile auprès de l'Office des étrangers bénéficiera d'un droit de séjour temporaire de la demande jusqu'à la fin de la procédure, cette personne est dépendante de Fedasil (la fin de la procédure est le moment où on répond avec « oui vous pouvez rester ou non vous devez revenir »). Le CPAS n'en est pas responsable. Habituellement, Fedasil a ses propres médecins et une telle personne ne viendra chez vous qu'en cas d'urgence.

Attention, car à travers le ILA (l’initiative locale d’accueil) des communes (sous la gestion du CPAS) il peut apparaître qu'un demandeur d'asile est dépendant u CPAS car il séjourne dans un foyer du CPAS (ILA) et reçoit des conseils du CPAS, mais Fedasil est responsable des frais médicaux de ces demandeurs d'asile.

Dès que le demandeur d'asile a reçu une réponse positive de l'Office des étrangers, il peut être enregistré auprès de la mutualité et peut simplement s'inscrire auprès de la maison médicale et cette question ne joue plus.

 

Whatsapp - uitwisselingen - échanges

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de uitwisselingen via onze whatsapp groep duidelijk weer te geven. 
Individuele vragen en antwoorden die interessant zijn voor de andere leden worden hier ook (op anonieme wijze) gedeeld.

 

Chères membres,

Via cette page nous voulons publier les échanges de notre groupe Whatsapp sur une manière lisible. Les questions individuelles et les réponse interessantes pour les autres membres seront également partagé ici sur une façon anonyme.

 

Een bewoner van een WZC - un résident d'une MRS

 

nl

fr

Filip:
een bewoner van het WZC (waarvoor wij dus geen verpleegkundige forfait krijgen) gat ikv het corona-gebeuren enkele weken bij zijn zoon wonen. Daar zou thuis dan wel thuisverpleging komen. Komt dat dan te koste van ons of gaat dit naar de mutualiteit?

Filip:
Un résident d'un MRS (pour lequel nous ne recevrons pas un forfait I) vient vivre pour quelques semaines chez son fils, vu la situation corona.
Là, on a besoin des soins infirmières à domicile. Les soins sont à charge de notre maison médicale où à la mutualité ?

Contact tracing - contactonderzoek - dépistage des contacts

 

nl

fr

Anoniem:

Hoe verloopt deze contacttracing en wat is mijn rol als arts?

Anonyme:

Comment fonctionne cette recherche de contacts et quel est mon rôle en tant que médecin?

Kan ik het GMD aanrekenen bij een vluchteling? - Peux-je facturer le DMG chez un réfugié?

 

nl

fr

anoniem:

Rekenen medische huizen het GMD aan voor asielzoekers bij OCMW's?

Wij hebben daarover nu discussie met het OCMW. Deze mensen vragen vaak een grote inspanning van de praktijk en zijn soms jaren in de praktijk. 

anonyme:

Les maisons médicales facturent-elles les GMD aux demandeurs d'asile du CPAS?

Nous en discutons actuellement avec le CPAS. Ces personnes nécessitent souvent un grand effort de la pratique et sont parfois mises en pratique pendant des années.

Best practices

Beste leden,

Via deze weg wensen wij de 'best practices' bij onze medische huizen in België met jullie te delen. 

Beroepsziekte - ook voor medische huizen

De beroepsziekteregeling (wet van 3 juni 1970) is een veel gunstiger systeem dan de ziekteverzekering.

Rationeel gebruik van medische maskers

Het onverantwoord gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen brengt de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

Het RIZIV heeft, in overleg met de betrokken actoren, een totaalaanpak ontwikkeld waardoor:

1) Verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten;

2) Deze diensten kunnen gefactureerd worden aan de ziekteverzekering;

3) De patiënten terugbetaald kunnen worden. 

Project Elektronische Datastroom 2020 - powerpoint congres

 5 maart 2020 te Brussel - powerpoint

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen vanaf 1 februari 2020 voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2020

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - nieuwe vzw-regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de VZW is grondig hervormd. Dit heeft gevolgen voor nieuwe én bestaande VZW’s.

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe Medische Huizen

Nieuwe vaste forfaitaire maandbedragen voor nieuwe medische huizen, vanaf 1 februari 2019

Een verhoogde vertegenwoordiging voor FEPRAFO

FEPRAFO verhoogt haar vertegenwoordiging binnen de Commissie Forfait van het RIZIV 

De audit van de medische huizen levert zijn resultaten af

Op 22 januari 2018 jongstleden werden de resultaten van de audit door KPMG onthuld.

Snelle Covid-19 testen - Les tests rapides covid-19